C? h?i ??u t? kh?ng 2016 v?i bi?t th? FLC H? Long

manage 26/07/2016

Villa FLC H? Long l qu?n th? bi?t th? ??ng c?p v?i h? th?ng bi?t th? 100% view h??ng bi?n. T?a l?c ngay t?i V?nh H? Long v khu v?c s?m u?t nh?t c?a thnh ph?, FLC H? Long ch?c ch?n s? l c? h?i ??u t? h?p d?n v l ?i?m h?n du l?ch ngh? d??ng hon h?o cho nh?ng ai yu thch v?nh bi?n v?i b? ct tr?ng m?n v ln n??c trong xanh nhn th?y ?y ny…

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ DỰ ÁN